VIII Akademickie Mistrzostwa Polski
w Programowaniu Zespołowym
Wrocław, 24-25 października 2003 r.


Zgłaszanie drużyn i zawodników

Zasady

W zawodach mogą brać udział zespoły reprezentujące polskie uczelnie wyższe. Zespoły mogą składać się z co najwyżej trzech osób - studentów uczelni, która zgłasza drużynę.

Uczelnie mogą zgłosić gotowość wystawienia do zawodów dowolnej liczby drużyn, przy czym organizatorzy gwarantują uczestnictwo w zawodach co najmniej jednej drużyny z każdej uczelni. Sposób podziału pozostałych miejsc, zależny od kolejności zgłoszeń, opisany jest w regulaminie zawodów.

W zawodach nie mogą brać udziału osoby, które ukończyły już jakiekolwiek studia w kraju lub za granicą (za wyjątkiem studiów licencjackich) lub które już dwukrotnie uczestniczyły w finałach ACM International Collegiate Programming Contest. Potwierdzeniem spełnienia przez członków zespołów warunków uczestnictwa jest zaświadczenie wystawione przez uczelnię, z której pochodzą studenci.

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w Mistrzostwach wynosi 100 zł od osoby (zawodnika oraz opiekuna). Opłata obejmuje wyżywienie w czasie zawodów oraz, w przypadku osób spoza Wrocławia, nocleg z piątku na sobotę.

Rejestracja drużyn

Zgłaszanie drużyn i zawodników przebiegać będzie w dwóch etapach:

Od 25 września do 9 października 2003 - zgłaszanie liczby drużyn

Uczelnie powinny w tym termninie zadeklarować, ile drużyn chcą wystawić w zawodach. Zgłoszenia drużyn reprezentujących uczelnię powinien dokonać pracownik tej uczelni. Uwaga: z każdej uczelni przyjmowane będzie jedno zgłoszenie (może to oznaczać konieczność porozumienia pomiędzy jednostkami uczelni prowadzącymi studia informatyczne).

Etap ten jest już zamknięty. Oto lista zarejestrowanych uczelni.

10 października 2003 zostaną rozesłane zawiadomienia o liczbie przyjętych drużyn (z każdej uczelni, która przyśle zgłoszenie, zostanie przyjęta co najmniej jedna drużuna - patrz regulamin zawodów).

Uwaga: ilość przyjętych drużyn zależeć może od kolejności zgłoszeń.

Do 18 października 2003 - dostarczanie imiennych list zawodników i opiekunów oraz kopii potwierdzeń wpłaty

Wymienione powyżej informacje powinny być podane także za pomocą odpowiedniego formularza internetowego (adres tego formularza zostanie rozesłany razem z informacją o liczbie przyjętych drużyn) - także w tym wypadku proszę nie dostarczać ich pocztą elektroniczną.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. IV O/Wrocław
71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Tytuł wpłaty: Zr.fin. 106, zawody w programowaniu.

Dowód wpłaty proszę przefaksować na numer /71/ 325-12-71 najpóźniej 18 października 2003 r.

Wątpliwości

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt (e-mail: zawody@ii.uni.wroc.pl).


e-mail: zawody@ii.uni.wroc.pl