Zgłaszanie drużyn i zawodników

Zasady

W zawodach mogą brać udział zespoły reprezentujące polskie uczelnie wyższe. Zespoły mogą składać się z co najwyżej trzech osób - studentów uczelni, która zgłasza drużynę.

Uczelnie mogą zgłosić gotowość wystawienia do zawodów dowolnej liczby drużyn, przy czym organizatorzy gwarantują uczestnictwo w zawodach co najmniej jednej drużyny z każdej uczelni. Sposób podziału pozostałych miejsc, zależny od kolejności zgłoszeń, opisany jest w regulaminie zawodów.

W zawodach nie mogą brać udziału osoby, które ukończyły już jakiekolwiek studia w kraju lub za granicą (za wyjątkiem studiów licencjackich) lub które już dwukrotnie uczestniczyły w finałach ACM International Collegiate Programming Contest. Potwierdzeniem spełnienia przez członków zespołów warunków uczestnictwa jest zaświadczenie wystawione przez uczelnię, z której pochodzą studenci.

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w Mistrzostwach wynosi 100 zł od osoby (zawodnika oraz opiekuna). Opłata obejmuje wyżywienie w czasie zawodów. Organizatorzy pokrywają koszty noclegów osobom spoza Wrocławia.

Rejestracja drużyn

Zgłaszanie drużyn i zawodników przebiegać będzie w dwóch etapach:

Od 25 września do 9 października 2002 - zgłaszanie liczby drużyn

Uczelnie powinny w tym termninie zgłosić, ile drużyn chcą wystawić w zawodach. Zgłoszenia drużyn reprezentujących uczelnię powinien dokonać pracownik tej uczelni. Etap ten jest już zamknięty. Oto lista zarejestrowanych uczelni. Zgłoszeń dokonuje się wypełniając formularz rejestracyjny. */ ?>

10 października 2002 zostaną rozesłane zawiadomienia o liczbie przyjętych drużyn (z każdej uczelni, która przyśle zgłoszenie, zostanie przyjęta co najmniej jedna drużuna - patrz regulamin zawodów).

Uwaga: ilość przyjętych drużyn zależeć może od kolejności zgłoszeń.

Do 18 października 2002 - dostarczanie imiennych list zawodników i opiekunów oraz kopii potwierdzeń wpłaty

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. IV O/Wrocław
71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Tytuł wpłaty: Zawody w programowaniu. Zr.fin. 106

Dowód wpłaty proszę przefaksować na numer /71/ 325-12-71 najpóźniej 18 października 2002 r.

Wątpliwości

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt (e-mail: zawody@ii.uni.woc.pl).


e-mail: zawody@ii.uni.wroc.pl