Zgłaszanie drużyn i zawodników

Zasady

W zawodach mogą brać udział zespoły reprezentujące polskie uczelnie wyższe. Zespoły mogą składać się z co najwyżej trzech osób - studentów uczelni, która zgłasza drużynę.

Uczelnie mogą zgłosić gotowość wystawienia do zawodów dowolnej liczby drużyn, przy czym organizatorzy gwarantują uczestnictwo w zawodach co najmniej jednej drużyny z każdej uczelni. Sposób podziału pozostałych miejsc opisany jest w regulaminie zawodów.

W zawodach nie mogą brać udziału osoby, które ukończyły już jakiekolwiek studia w kraju lub za granicą (za wyjątkiem studiów licencjackich) lub które już dwukrotnie uczestniczyły w finałach ACM International Collegiate Programming Contest. Potwierdzeniem spełnienia przez członków zespołów warunków uczestnictwa jest zaświadczenie wystawione przez uczelnię, z której pochodzą studenci.

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w Mistrzostwach wynosi 100 zł od osoby (zawodnika oraz opiekuna). Opłata obejmuje wyżywienie w czasie zawodów. Organizatorzy pokrywają koszty noclegów osobom spoza Wrocławia.

Rejestracja drużyn

Zgłaszanie drużyn i zawodników przebiegać będzie w kilku etapach:

Do 9 października 2001 - zgłaszanie liczby drużyn
Ten etap jest już zamknięty. Poniżej znajduje się lista drużyn przyjętych do udziału w zawodach:
 • Politechnika Białostocka: 2 drużyny
 • Politechnika Gdańska: 3 drużyny
 • Akademia Górniczo-Hutnicza: 3 drużyny
 • Uniwersytet Jagielloński: 3 drużyny
 • Politechnika Koszalińska: 1 drużyna
 • Politechnika Łódzka: 1 drużyna
 • Uniwersytet Łódzki: 3 drużyny
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin: 3 drużyny
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń: 2 drużyny
 • Politechnika Poznańska: 3 drużyny
 • Politechnika Rzeszowska: 2 drużyny
 • Politechnika Śląska, Gliwice: 3 drużyny
 • Uniwersytet Śląski, Sosnowiec: 2 drużyny
 • Politechnika Warszawska: 2 drużyny
 • Uniwersytet Warszawski: 3 drużyny
 • Politechnika Wrocławska: 3 drużyny
 • Uniwersytet Wrocławski: 3 drużyny
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych: 1 drużyna
 • Uniwersytet Zielonogórski: 1 drużyna
 • Politechnika Szczecińska: 1 drużyna

Do 19 października 2001 - dostarczanie imiennych list zawodników i opiekunów oraz kopii potwierdzeń wpłaty
Opłat należy dokonywać na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. IV O/Wrocław
11201779-26-131-1000
z dopiskiem: subkonto 106
Właściciel konta: Uniwersytet Wrocławski

Wątpliwości

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt (e-mail: zawody@ii.uni.woc.pl).


e-mail: zawody@ii.uni.wroc.pl